Friday, September 14, 2012

Ichigo Kurosaki

Cosplay: Ichigo Kurosaki
Model/Cosplayer: xXBRStarXx’s Andrew
Photo/Editing: Boun DHP & Alan Sama (ZFX Design)

Ichigo Kurosaki Final Getsuga Tenshou Version (from Bleach) by xXBRStarXx
Photographed by Boun DHP & Alan Sama (ZFX Design)

No comments:

Post a Comment